Natrag

stanje: 23.06.2014 (2014-06-23)
OPĆI UVJETI POSLOVANJA (OUP)

Za korištenje turističke platforme www.upps.at, uključujući i domene www.upps.it, www.upps.org, www.upps.biz, www.upps.info, www.upps.cz, ww.upps.ch, www.upps.eu tvrtke Schrall GmbH.

Obveza izvješćivanja po stavku 5. člana 1. Zakona o elektronskoj trgovini:
Schrall GmbH
A-9841 Winklern, Langang 19
Podrška: www.support.upps.at
telefon +43 4822 7377
telefaks +43 4822 7426
UID: ATU61959358
FN: 267681z
Razvrstavanje po klasifikaciji poslovnih djelatnosti: reklama, trgovanje i internetske usluge.
Nadzorni organ: Bezirkshauptmannschaft Spittal a.d. Drau

1. Područje primjene
Sljedeći Opći uvjeti poslovanja opisuju obostrana prava i obaveze izmedu UPPS-a (tvrtke Schrall GmbH) i korisnika, koji svoje poduzeće predstavlja na upps-u.

UPPS nije ni u kakvom poslovnom odnosu s konačnim korisnicima, već djeluje jedino kao posrednik.
U slučaju spora vrijede ugovorne odredbe po sljedećem redoslijedu: Opći uvjeti poslovanja (uvid u njih u svakom je trenutku moguć na na internetskoj stranici http://www.upps.at); opće primijenjene tehničke smjernice i stručne norme, posebice međunarodni standardi i prijedlozi organizacije Internet Engineering Task Force (IETF), dokumentirani u Request-for-Comments (RFC), te W3C (World Wide Web Consortium).

2. Sklapanje ugovora, vrsta i opseg usluge, naknada za korištenje
2.1.
Do zaključivanja ugovora dolazi s jedne strane ispunjavanjem prijavnog obrasca i pritiskom (klikom) na „dalje “ a s druge strane potvrdom prijave od strane UPPS-a.
Po uspješnoj prijavi UPPS korisniku prenosi neprenosivo pravo korištenja internetske usluge upps-a za promidžbu njegova poduzeća.
Korisnik sam u obrascu za kriterije odlučuje, koje će od ponuđenih usluga koristiti. Ponuđene usluge su:
- predstavljanje poduzeća/objekta uz ime i podatke za kontakt
- prikaz poduzeća/objekta uz dvije fotografije
- povezivanje s već postojećom internetskom stranicom
- iscrpan opis poduzeća/objekta prema kriterijima zadanim od UPPS-a
- posredovanje rezervacijskih upita
- brojač pristupa (posjeta)
- oprema na najmanje 11 jezika
2.2.
Visina naknade za korištenje ravna se prema UPPS-ovim propisima o naknadi važećim u trenutku zaključivanja ugovora (aktualno stanje: 150 EUR plus 20% PDV-a godišnje), pri čemu je prvi mjesec (30 dana) od prijave (zaključivanja ugovora) besplatan. Naknada za korištenje plaća se po prijemu elektronski dostavljenog računa, uvijek unaprijed za razdoblje trajanja ugovora i u roku 7 dana od datuma računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem dogovoreno je plaćanje zatezne kamate u visini od 7 %, a minimalno u visini pravno propisane zatezne kamate u poslovanju među trgovcima.
U slučaju kašnjenja s plaćanjem, UPPS zadržava pravo blokiranja korisnikova članskog područja, čime mu je onemogućen pristup rezervacijskim upitima i ostalim dijelovima članskog područja. Korisnik time nije oslobođen plaćanja naknade. Dodatne usluge UPPS-a, npr. korištenje rezervacijskog sustava, korištenje u modulu „classic“, korištenje dodatnih prijevoda (uz ponuđene standardne) aktiviraju se posebnim, izričitim pismenim nalogom (narudžbom) UPPS-u , te se zasebno naplaćuju i obračunavaju. .
2.3.
Korisnik izjavljuje da je suglasan sa slanjem obavijesti o posjetama klijenata njegovom oglasu na upps-u kao sastavnim dijelom internetske usluge. Ovu je suglasnost moguće u svakom trenutku pismeno (elektronskom poštom, pismom ili telefaksom) opozvati.
2.4.
Korisnik izričito izjavljuje da ovaj ugovor zaključuje u sklopu poslovanja svojeg poduzeća, te UPPS-u jamči da je ovlašten stupiti u ugovorni odnos s UPPS-om na temelju ovih Općih uvjeta poslovanja. Daljnje odredbe, osobito korisnikovi Opći uvjeti poslovanja nemaju valjanost, iako se UPPS njima izričito ne protivi. Važe isključivo Opći uvjeti poslovanja UPPS-a.

3. Trajanje ugovora, raskid ugovora
3.1.
Trajanje ugovora počinje trenutkom elektronske prijave. Ugovor se u početku zaključuje na 13 mjeseci, pri čemu je prvi mjesec (30 dana) besplatan. Ugovor se automatski produžuje na daljnjih 12 mjeseci, ukoliko jedna od ugovornih strana ugovor ne raskine pisanim putem (elektronskom poštom ili telefaksom), pridržavajući se dvomjesečnoga otkaznoga roka. U prvoj godini trajanja ugovora, isti se može raskinuti tek na isteku te godine. Nakon toga, ugovor se može raskinuti po isteku svakih pola godine.
3.2.
Unutar prvoga mjeseca (30 dana) po zaključenju ugovora, korisnik može u svakom trenutku bez navođenja razloga isti pisanim putem (elektronskom poštom ili telefaksom) raskinuti ukoliko ne želi rabiti pravo internetskog korištenja koje se naplaćuje od 31. dana nakon elektronske registracije (zaključivanja ugovora). Odjava postaje retrogradno pravomoćna tek pošto ju UPPS potvrdi.
3.3.
Ukoliko se pak korisnik ne pridržava odredbi ugovora, posebice u svezi uvjeta korištenja, ili ako usprkos opomeni kasni s plaćanjem članarine, UPPS ima pravo, pod uvjetom da traži odštetu, prijevremeno raskinuti ugovor, te izbrisati prezentaciju korisnika sa svim poveznicama.


4. Uvjeti korištenja
4.1.
Korisnik izjavljuje da je suglasan s time da UPPS provjeri točnost njegovog oglasa i po potrebi izvrši prepravke. UPPS ima pravo, ali nije obvezan to učiniti. Ukoliko slikovni materijal ili tekst opisa nedostaju ili su nepotpuni, korisnik na UPPS prenosi pravo da s postojećih internetskih prezentacija korisnika iskoristi slikovni i tekstualni materijal, kako bi upotpunio njegovu prezentaciju na upps-u. Korisnik ovime potvrđuje da je ovlašten upotrijebiti te materijale i na potralu upps.
4.2.
Korisnik je ovlašten predstaviti svoje poduzeće internetskom stranicom s posebnom poveznicom na svojem oglasu. Ovo pravo vrijedi, naravno, samo za trajanja valjanog ugovornog odnosa. Korisnik ovime izražava suglasnost s time da UPPS izradi poveznicu između portala upps i internetske stranice korisnika.
4.3.
U slučaju raskida ugovora, UPPS je ovlašten, ali nije obvezan, i dalje na neodređeno vrijeme predstavljati korisnikov objekt na svojem portalu slikom, imenom i podatcima za kontakt. Korisnik to ovlaštenje može opozvati telefaksom ili elektronskom poštom.
4.4.
Kod upita preko sustava upps, UPPS je samo posrednik između svojeg korisnika i njegovog klijenta. Upiti ostvareni na taj način tiču se izravnih dogovora između korisnika i njegovih klijenata.
4.5.
Podaci i informacije UPPS-a ili njihovi dijelovi ni u kojem se slučaju ne smiju prodavati ili davati na licencno korištenje, niti u obliku kopije ili reprodukcije. Software se ni na koji način ne smije modificirati ili dekompilirati.
4.6.
Korisnik jamči, da podatci i slike, koje postavlja i unosi internetsku stranicu upps:

- ne povređuju zaštićena poslovna prava, a posebice prava na fotografije, prava na slike, autorska prava i prava zaštićene marke, kao i ostala prava treće strane, niti prava objavljivanja i zaštite podataka.

- ne povređuju javna prava, javni red, javne propise ili odredbe, uključujući smjernice izvoza ili odredbe za elektronsko trgovanje,

- ne narušavaju ugled drugih, nisu nezakoniti, prijeteći ili huškački,

- nisu opsceni ili pornografski,

- ne povređuju prava vezana za nepošteno tržišno natjecanje, diskriminaciju i obmanjujuće reklamiranje, te ne sadrže viruse , „trojanske konje“, „crve“, „vremenske bombe“, „Cancelbotove“ i softverske programske rutine koje mogu naštetiti ili na drugi način negativno utjecati na sustave, podatke ili osobne informacije.


5. Garancija i jamstvo
5.1.
Internetska stranica i usluga UPPS-a vođene su sa stajališta najveće brige, pouzdanosti i raspoloživosti. Međutim, zbog stanja tehnike nije moguće sasvim isključiti greške u hardwareu i softwareu u svim uvjetima korištenja, pa UPPS za njih ne preuzima odgovornost i ne garantira.
UPPS se trudi ukloniti sve padove sustava i smetnje u najkraćem tehnički i ekonomski mogućem roku. To se naročito odnosi na smetnje u telekomunikacijskim vezama, smetnje na internetskim vezama, smetnje uzrokovane višom silom, krivnjom treće strane ili samog korisnika, kao i štete uzrokovane djelovanjem kompjuterskih virusa za vrijeme korištenja internetske usluge.
Međutim, UPPS ne može jamčiti da će usluga biti dostupna bez prekida i da će se željena veza uvijek moći uspostaviti. UPPS je za potrebe radova na održavanju sustava ili na izbjegavanju smetnji u korištenju ovlašten privremeno ne pružati usluge, a posebice prekinuti ili vremenski ograničiti veze unutar svoje telekomunikacijske mreže.
Stoga se neprekidan rad ne može jamčiti niti postoji odgovornost za njega. Za pad sustava ili druge okolnosti koje nadilaze mogućnosti i odgovornost UPPS-a, isključena je svaka odgovornost UPPS-a. Pravo na naknadnu štetu od UPPS-a je isključeno, osim u slučaju štete uzrokovane namjerno ili nemarom.
Najveći iznos naknade štete i garancije iznosi 1000 eura po slučaju štete, pri čemu se taj iznosi dijeli na više oštećenih. Zahtjev za naknadu štete mora se dostaviti pisanim putem u roku od dva mjeseca od datuma nastanka štete. Nakon ovoga roka isljučena je svaka moguđnost nadoknađivanja štete. UPPS ne jamči ponovno uspostavljanje podataka ukoliko korisnik nije osiguravao svoje podatke jednom tjedno.
5.2.
Svi sadržaji koje UPPS nudi imaju isključivo informativnu svrhu. UPPS ne jamči niti preuzima odgovornost za točnost i pravnu valjanost sadržaja internetske stranice upps (uključujući i sadržaj stranica do kojih se stiže vanjskim poveznicama). Dogovor s UPPS-om i prava iz njega korisnik ne može prenijeti na treće strane.
5.3.
UPPS ne jamči da podatci koje krajnji klijent iznese u svojem upitu odgovaraju istini, a naročito ne da krajnji klijent uopće postoji pod navedenim imenom i na navedenoj adresi.
5.4.
UPPS ne preuzima nikakvo jamstvo za štete koje nastanu zbog nedostupnosti sustava upps ili prekida njegova djelovanja, kao ni za pogrešne upite ili zlouporabu sustava od strane trećih subjekata. Ovo isključenje od odgovornosti se naročito odnosi na neostvarenu dobit, gubitak poslovnih informacija ili sadržaja..
5.5.
UPPS će prevesti ugovorom obuhvaćenu standardnu prezentaciju korisnika u sustavu upps. UPPS ne preuzima odgovornost za moguće pogrešne prijevode.
5.6.
Korisnik svojom potpunom osobnom odgovornošću jamči da su svi podatci koje je naveo, a naročito cijene, točni, i da navedene cijene predstavljaju ukupne iznose, koji uključuju i sve pristojbe, poreze i ostala davanja.
5.7.
U slučaju da treća strana sudskim ili izvansudskim putem zatraži ostvarenje svog prava na sadržaje ili slike iz korisnikova oglasa na upps-u, korisnik se obvezuje da će spriječiti svaku tužbu ili štetu na račun UPPS-a. Neovisno o toj obvezi, UPPS zadržava pravo da sve korisnikove sadržaje koji budu predmet sudskog ili izvansudskog polaganja prava od strane trećeg privremeno ili trajno ukloni s upps-a i svih uključenih servera, bez da korisnik iz toga ima pravo na naknadu štete bilo koje vrste. Budući da se ova zaštitna mjera provodi u korisnikovom interesu, on je dužan i podmiriti sve troškove njenog provođenja.


6. Povjerljivost, autorska prava
Korisnik izričito priznaje upps kao zaštićenu bazu podataka i zaštićeno djelo u smislu autorskog prava. Preuzimanje bilo kakvih podataka, oznaka itd. nije dozvoljeno, osim podataka koji se koriste za rezervaciju smještaja. Software s pripadajućom dokumentacijom također je zaštićen autorskim pravom. Izričito je zabranjeno korištenje bilo kakvih postupaka kojima bi se iz binarnog softwarea rekonstruirao glavni program ili njegovi dijelovi kako bi se stekla saznanja o konceptu i izradi softwarea. Naročito je zabranjeno mijenjanje, prevođenje, povratno razvijanje, dekompiliranje, modulariziranje, segmentiranje i izrada izvedenih djela.
Korisnik se obvezuje da će čuvati u tajnosti sva saznanja koja je stekao koristeći upps, odnosno u okviru ugovora, a naročito tehničke i ekonomske spoznaje, te da će ih upotrebljavati isključivo za namjene određene ovim ugovorom (rezervacija soba ili hotela). Svako izvanugovorno korištenje UPPS-ovih podataka bit će sudski gonjeno.


7. Zaštita podataka, dostava elektronskim putem
7.1.
Korisnik je izričito suglasan s time da svi njegovi podaci, naročito osobni podaci, budu automatski obrađeni i pohranjeni na upps-u u svrhu promidžbe njegova poduzeća/objekta. Korisnik izjavljuje, da će se pridržavati odredbi zakona o zaštiti podataka u vezi podataka o krajnjim klijentima koje dobije preko UPPS-a, te da će spriječiti tužbe i štetu na račun UPPS-a u slučaju tužbe treće strane zbog korisnikova nepridržavanja tih propisa.
7.2.
Korisnik se nadalje izričito slaže s time da mu se sve pošiljke, kao što su rezervacije, računi i opomene šalju elektronskim putem, te da UPPS koristi tehnička sredstva kako bi provjerio korisnikov primitak tih pošiljki.


8. Mjesto ispunjenja, nadležni sud i primjenjivo pravo:
Ugovor o korištenju podliježe austrijskom pravu bez kolizijskih normi međunarodnog privatnog prava. Korisnik i UPPS dogovaraju da je za sve sporove nastale na temelju ovog ugovora, uključujući njegovo valjano stupanje na snagu, kao i njegove predprocese i posljedice, nadležan isključivo predmetni sud Spittal na Dravi.


9. Posebne odredbe i obveze informiranja korisnika
Vaša ugovorna stranka je:
Schrall GmbH
A-9841 Winklern, Langang 19
Eventualne reklamacije su moguće direktno kod tvrtke Schrall GmbH ili kod za Vas odgovornog službenika za potporu (služba za korisnike).
Sukladno Zakonu o zaštiti pri otkazu, ukazuje se na to da korisnik prema izjavi u ugovoru o prodaji na daljinu ima pravo na odstupanje od ugovora u roku 7 dana od sklapanja ugovora. Upućuje se na točku 3. ovih Općih uvjeta poslovanja po kojoj UPPS svakom korisniku daje pravo na odstupanje od ugovora u roku od 30 dana.
Korisnik sukladno članku 15. Zakona o zaštiti pri otkazu ima pravo na otkaz ugovora pridržavajući se dvomjesečnoga otkaznoga roka. U prvoj godini trajanja ugovora, isti se može raskinuti tek na isteku te godine. Nakon toga, ugovor se može raskinuti po isteku svakih pola godine .
Troškovi Vaše prijave iznose iznose 150 EUR plus 20% PDV-a godišnje


10. Završne odredbe
10.1.
Promjene i dopune ugovora vrše se u pisanom obliku. Usmenih dogovora nema.
10.2.
Ugovor prelazi na pravnog nasljednika.
10.3.
Ukoliko su pojedine odredbe ovog ugovora potpuno ili djelomično nedjelotvorne, ništavne ili sporne, to neće utjecati na valjanost njegovih ostalih odredbi. Spornu odredbu valja zamijeniti nekom drugom važećom odredbom, koja je po smislu najbliža prijašnjoj.
OUP su sastavljeni na njemačkom jeziku i ukoliko tumačenje uvjeta poslovanja na nekom drugom jeziku dovede do nejasnoća ili drugačijih rezultata, mjerodavna je njemačka verzija.